tel:(58)688 88 88       Gdynia ul. Biskupa Dominika 24      poniedzia艂ek,wtorek,pi膮tek 8:鈦扳伆 - 16:鈦扳伆    艣roda,czwartek 8:鈦扳伆 - 18:鈦扳伆

Rodo

Obowi膮zek informacyjny dla abonent贸w.

Od 25 maja 2018 r. w Unii Europejskiej stosujemy przepisy Rozporz膮dzenia Og贸lnego o Danych Osobowych (RODO), czyli Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Stosowanie przepis贸w RODO jest okazj膮, aby poinformowa膰 Pa艅stwa o tym, jak chronimy i przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe i jakie w zwi膮zku z tym przys艂uguj膮 uprawnienia.

Zmiany wprowadzone w ramach RODO nie wymagaj膮 od Pa艅stwa 偶adnego kontaktu z .鈥 operatorem sieci Maxnet – 艁ukasz Hamerski. Prosimy natomiast o zapoznanie si臋 z poni偶sz膮 informacj膮.

Jak przetwarzamy Pa艅stwa dane osobowe?

Jako Maxnet – 艁ukasz Hamerski w 艣wietle przepis贸w jeste艣my administratorem danych osobowych Pa艅stwa jako naszych abonent贸w. To oznacza, 偶e odpowiadamy za wykorzystanie danych w spos贸b bezpieczny, zgodny z umow膮 oraz obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Pa艅stwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w nast臋puj膮cych celach:

 1. zawarcia i wykonania 艂膮cz膮cej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jako艣ci us艂ug (np. poprzez usuwanie awarii i sprawdzenie poprawno艣ci dzia艂ania us艂ug) 鈥 przez czas trwania umowy i rozlicze艅 po jej zako艅czeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b RODO, podstaw臋 t臋 b臋dziemy nazywa膰 w skr贸cie 鈥瀢ykonaniem umowy鈥),
 2. wykonania ci膮偶膮cych na nas obowi膮zk贸w prawnych, np:
  • wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokument贸w ksi臋gowych,
  • udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
  • zapewnienie bezpiecze艅stwa sieci zgodnie z przepisami Prawa telekomunikacyjnego.
 • Z danych potrzebnych do realizacji obowi膮zk贸w prawnych b臋dziemy korzysta膰:
  • przez czas wykonania obowi膮zk贸w, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c RODO; podstaw臋 t臋 b臋dziemy nazywa膰 鈥瀘bowi膮zkiem prawnym鈥),
  • przez czas, w kt贸rym przepisy nakazuj膮 nam przechowywa膰 dane, np. zwi膮zane z ordynacj膮 podatkow膮 (podstawa prawna: obowi膮zek prawny), lub
  • przez czas, w kt贸rym mo偶emy ponie艣膰 konsekwencje prawne niewykonania obowi膮zku, np. otrzyma膰 kar臋 finansow膮 od urz臋d贸w pa艅stwowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f RODO, podstaw臋 t臋 b臋dziemy nazywa膰 鈥瀗aszym prawnie uzasadnionym interesem鈥).
 1. Wykrywania nadu偶y膰 i zapobiegania im 鈥 przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonanie umowy), a nast臋pnie przez okres, po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia wynikaj膮ce z 艂膮cz膮cej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszcze艅 lub zawiadamiania w艂a艣ciwych organ贸w 鈥 przez czas trwania takich post臋powa艅 (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 2. Ustalenia. obrony i dochodzenia roszcze艅, co obejmuje m.in. sprzeda偶 naszych wierzytelno艣ci z umowy innemu podmiotowi 鈥 przez okres, po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia wynikaj膮ce z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 3. Marketingu bezpo艣redniego 鈥 przez czas trwania umowy (podstawa prawna: Pa艅stwa dobrowolna zgoda)
 4. Tworzenia zestawie艅, analiz. statystyk na nasze potrzeby wewn臋trzne, obejmuje to w szczeg贸lno艣ci raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju us艂ug lub sieci, prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych (np. dotycz膮cych ochrony przychod贸w) 鈥 przez czas trwania umowy, a nast臋pnie nie d艂u偶ej ni偶 przez okres, po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia wynikaj膮ce z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes),
 5. Weryfikacji wiarygodno艣ci p艂atniczej przez okres niezb臋dny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przed艂u偶eniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania zwi膮zanych z tym reklamacji (podstawa prawna: wykonanie umowy); dotyczy to tak偶e danych uzyskanych przez nas z innych 藕r贸de艂, a je艣li zawieraj膮 Pa艅stwo z nami kolejn膮 umow臋 鈥 Pa艅stwa danych posiadanych ju偶 przez nas przed jej zawarciem,
 6. Wsparcia obs艂ugi, w tym poprzez informowanie o awariach, dostosowanie obs艂ugi w oparciu o m.in. dane o ofercie, z kt贸rej Pa艅stwo korzystaj膮, czy o dotychczas z艂o偶onych reklamacjach 鈥 przez czas trwania 艂膮cz膮cej nas umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

We wskazanych wy偶ej celach (opr贸cz celu 鈥瀦awarcia i wykonania umowy鈥 oraz 鈥瀢ykonania obowi膮zk贸w prawnych鈥). B臋dziemy dokonywa膰 profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy Pa艅stwa danych i opracowania przewidywa艅 na temat preferencji lub przysz艂ych zachowa艅 (Automatyczne podejmowanie decyzji).
Je艣li wyra偶膮 Pa艅stwo zgod臋 na wykorzystywanie swoich danych, tre艣膰 tej zgody (znajduj膮cej si臋 mi臋dzy innymi na umowie) b臋dzie okre艣la膰, w jakim celu b臋dziemy przetwarza膰 Pa艅stwa dane.

Kt贸re dane nale偶y nam poda膰?

Do zawarcia umowy wymagamy podania przez Pa艅stwa danych pracownikom Biura Obs艂ugi klienta (je艣li ich Pa艅stwo nie podadz膮, nie zawrzemy umowy). Dla pa艅stwa wygody kontakt z Biurem mo偶liwy jest poprzez infolini臋, poczt膮 e-mail oraz osobi艣cie. Dodatkowo mo偶emy poprosi膰 o opcjonalne dane kontaktowe, kt贸re nie maj膮 wp艂ywu na zawarcie umowy (je艣li ich nie otrzymamy, nie b臋dziemy mogli np. dzwoni膰 pod numer kontaktowy).
Podawanie danych przy zawarciu umowy nie jest wymogiem ustawowym. Przepisy nakazuj膮 jednak, aby przed skorzystaniem z us艂ug telekomunikacyjnych dokonali Pa艅stwo rejestracji (czyli podali operatorowi imi臋 i nazwisko, numer PESEL lub seri臋 i numer dokumentu potwierdzaj膮cego to偶samo艣膰). Aby spe艂ni膰 ten obowi膮zek, wykorzystamy dane podane w formularzu umowy. Bez Pa艅stwa rejestracji nie mogliby艣my wykonywa膰 us艂ug telekomunikacyjnych obj臋tych umow膮.
W trakcie trwania umowy, 艣wiadcz膮c us艂ugi, wchodzimy w posiadanie innych Pa艅stwa danych, w tym o korzystaniu z naszej sieci telekomunikacyjnej, us艂ug, urz膮dze艅 (jak np.
dekoder) czy z naszej strony internetowej. Pojawienie si臋 ich u nas jest konsekwencj膮 technicznego dzia艂ania naszych us艂ug, z kt贸rych Pa艅stwo korzystaj膮.

Dodatkowe informacje o danych osobowych.

W momencie zawierania umowy lub w czasie jej trwania mog膮 Pa艅stwo np. zam贸wi膰 dodatkowe us艂ugi lub towary albo skorzysta膰 z funkcji nieobj臋tych dot膮d umow膮. Je艣li b臋dzie to wymaga艂o wykorzystania Pa艅stwa danych w spos贸b inny ni偶 opisany w tym dokumencie, brakuj膮ce informacje uzupe艂nimy i przeka偶emy, o ile to mo偶liwe, przed uzyskaniem danych. W pozosta艂ym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w tym dokumencie pozostan膮 aktualne.

Komu przekazujemy Pa艅stwa dane.

 • Podmiotom przetwarzaj膮cym dane w naszym imieniu, uczestnicz膮cym w wykonywaniu naszych czynno艣ci, np. obs艂uga naszych system贸w teleinformatycznych, podmiotom po艣rednicz膮cym w sprzeda偶y naszych us艂ug, podwykonawcom wspieraj膮cym nas np. przy wykonywaniu us艂ug telekomunikacyjnych lub innych przez Pa艅stwa zam贸wionych, przy monta偶u sprz臋tu, obs艂udze korespondencji czy w procesie obs艂ugi Klienta
 • innym administratorom danych przetwarzaj膮cym Pa艅stwa dane we w艂asnym imieniu:
  • podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 pocztow膮 lub kuriersk膮,
  • podmiotom prowadz膮cym dzia艂alno艣膰 p艂atnicz膮 (banki, instytucje p艂atnicze), w celu dokonania zwrot贸w na Pa艅stwa rzecz lub w celu zapewnienia dzia艂ania us艂ugi przelew贸w natychmiastowych,
  • przy przenoszeniu numeru do naszej sieci: Prezesowi UKE 鈥 w zwi膮zku z dzia艂aniem systemu umo偶liwiaj膮cego operatorom rozpoznawanie, w kt贸rej sieci dzia艂a dany numer telefonu,
  • przy zawieraniu, przed艂u偶aniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przekazujemy Pa艅stwa dane biurom informacji gospodarczej i otrzymujemy stamt膮d informacje o Pa艅stwa zad艂u偶eniu dost臋pne w tych biurach, a w przypadku udzielenia przez Pa艅stwa odr臋bnego upowa偶nienia tak偶e informacje dost臋pne w Biurze Informacji Kredytowej oraz w Zwi膮zku Bank贸w Polskich,
  • przy zawieraniu umowy 鈥 Zwi膮zkowi Bank贸w Polskich w celu sprawdzenia, czy Pa艅stwa dokument to偶samo艣ci nie zosta艂 zg艂oszony do Systemu Dokument贸w Zastrze偶onych,
  • podmiotom nabywaj膮cym wierzytelno艣ci w razie nieop艂acenia przez Pa艅stwa naszych rachunk贸w w terminie,
  • podmiotom wsp贸艂pracuj膮cym z nami przy obs艂udze spraw ksi臋gowych, podatkowych, prawnych 鈥 w zakresie, w jakim stan膮 si臋 administratorem danych,

Je艣li korzystaj膮 Pa艅stwo z naszych us艂ug telekomunikacyjnych, przekazujemy standardowe informacje techniczne (w tym o numerze telefonu lub o zako艅czeniu sieci, z kt贸rego wykonuj膮 Pa艅stwo po艂膮czenia) do innych operator贸w telekomunikacyjnych lub bezpo艣rednio do podmiot贸w, z kt贸rymi si臋 Pa艅stwo 艂膮cz膮, w celu wykonania po艂膮czenia lub transmisji komunikat贸w.

Dane z innych 藕r贸de艂.

 • Przy zawieraniu, przed艂u偶aniu lub rozszerzaniu zakresu umowy przez czas trwania takiej czynno艣ci b臋dziemy wykorzystywa膰 dotycz膮ce Pa艅stwa informacje pochodz膮ce z rejestru przedsi臋biorc贸w(obecnie: Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej) oraz z bazy G艂贸wnego Urz臋du Statystycznego w zakresie tam upublicznionym, oraz od podmiot贸w zajmuj膮cych si臋 w spos贸b profesjonalny zbieraniem i analiz膮 informacji o kondycji gospodarczej przedsi臋biorc贸w w zakresie przez nie udost臋pnianym w celu weryfikacji Pa艅stwa danych oraz Pa艅stwa wiarygodno艣ci p艂atniczej (podstawa: wykonanie umowy), a nast臋pnie w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze艅 przez okres, po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia z 艂膮cz膮cej nas umowy (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes),
 • W trakcie trwania umowy mo偶emy uzyskiwa膰 dane z rejestr贸w publicznych (rejestr przedsi臋biorc贸w, baza GUS) oraz od podmiot贸w prywatnych zbieraj膮cych lub analizuj膮cych informacje o przedsi臋biorcach w celu marketingowym oraz w celu tworzenia zestawie艅 i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes) przez czas trwania umowy oraz przez okres, po kt贸rym przedawni膮 si臋 roszczenia z 艂膮cz膮cej nas umowy,
 • Je艣li p艂ac膮 Pa艅stwo za po艣rednictwem np. banku lub instytucji p艂atniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Pa艅stwo zap艂aty. Dane te b臋dziemy przetwarza膰 w celu sprawdzenia, czy dokonali Pa艅stwo poprawnej zap艂aty, a w razie potrzeby tak偶e w celu dokonania zwrot贸w (podstawa. wykonanie umowy), w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszcze艅 oraz w celach tworzenia statystyk i analiz (podstawa: nasz prawnie uzasadniony interes).

Automatyczne podejmowanie decyzji.
Dokonujemy automatycznego podejmowania decyzji maj膮cych istotny skutek dla Pa艅stwa w nast臋puj膮cych sytuacjach:

 • przy zawieraniu umowy podejmujemy automatyczne decyzje o zawarciu lub o warunkach zawarcia, przed艂u偶enia lub rozszerzenia jej zakresu w oparciu o ocen臋 wiarygodno艣ci p艂atniczej. Je艣li z informacji naszych lub uzyskanych z innych 藕r贸de艂 (wskazanych w przedstawionych Pa艅stwu informacjach) wynika, 偶e zalegali Pa艅stwo z op艂atami wobec nas lub innych podmiot贸w, mo偶emy np. za偶膮da膰 wp艂aty kaucji przed zawarciem umowy lub nie zawrze膰 umowy. Przy podejmowaniu decyzji bierzemy pod uwag臋 Pa艅stwa dotychczasow膮 histori臋 p艂atnicz膮, zad艂u偶enie u innych podmiot贸w oraz rodzaj towaru lub us艂ugi, kt贸re chc膮 Pa艅stwo naby膰,
 • w ramach warunk贸w umownych (np. w regulaminach) mo偶emy okre艣li膰, 偶e osi膮gni臋cie lub przekroczenie wskazanych przez nas prog贸w lub limit贸w (np. po艂膮cze艅) mo偶e spowodowa膰 okre艣lone konsekwencje (np. zawieszenie dzia艂ania us艂ugi lub jej dzia艂anie na innych zasadach). Je艣li systemy informatyczne odnotuj膮 osi膮gni臋cie prog贸w lub limit贸w, automatycznie zastosujemy rozwi膮zanie okre艣lone w danym regulaminie,
 • w celu wykrywania nadu偶y膰 przy korzystaniu z naszych us艂ug i reagowania na nie podejmujemy automatyczne decyzje o uznaniu okre艣lonego nietypowego ruchu telekomunikacyjnego (np. kr贸tkich po艂膮cze艅 wykonywanych z du偶膮 cz臋stotliwo艣ci膮 z tego samego numeru) za niezgodny z regulaminem i stanowi膮cy tzw. nadu偶ycie telekomunikacyjne. W konsekwencji ograniczamy taki ruch lub blokujemy numery wywo艂uj膮ce taki ruch. Mog膮 Pa艅stwo zakwestionowa膰 tak膮 decyzj臋 i w贸wczas sprawa b臋dzie rozpatrywana przez naszego pracownika. Do podj臋cia automatycznej decyzji wykorzystujemy informacje o po艂膮czeniach telekomunikacyjnych w naszej sieci (w tym o typowych i nietypowych wzorach ruchu w sieci) oraz o dotychczas zaobserwowanych przypadkach nadu偶y膰,
 • w przypadku gdy zalegaj膮 nam Pa艅stwo z zap艂at膮, mo偶emy automatycznie podj膮膰 decyzj臋 o ograniczeniu lub o uniemo偶liwieniu korzystania przez Pa艅stwa z naszych us艂ug telekomunikacyjnych. Na t臋 decyzj臋 b臋d膮 mia艂y wp艂yw m.in. wysoko艣膰 i okres zad艂u偶enia oraz dotychczasowa historia p艂atnicza.

Dane transmisyjne i lokalizacyjne.
W zwi膮zku z tym, 偶e korzystaj膮 Pa艅stwo z naszych us艂ug telekomunikacyjnych, przetwarzamy Pa艅stwa dane transmisyjne (o po艂膮czeniach) i dane o lokalizacji (o po艂o偶eniu urz膮dzenia). Dane transmisyjne przetwarzamy w celu:

 • wykonania umowy, w tym realizacji po艂膮cze艅, zapewnienia ich jako艣ci wynikaj膮cej z umowy, naliczania op艂at za 艣wiadczone us艂ugi oraz w celu rozpatrywania reklamacji,
 • zarz膮dzania ruchem w sieci telekomunikacyjnej oraz rozlicze艅 z innymi operatorami,
 • wykrywania nadu偶y膰 i zapobiegania im oraz zapewnienia bezpiecze艅stwa sieci i us艂ug,
 • ustalenia, obrony i dochodzenia roszcze艅,
 • przechowywania na potrzeby przysz艂ych post臋powa艅 uprawnionych organ贸w (przez czas 12 miesi臋cy od wykonania po艂膮czenia lub jego nieudanej pr贸by),
 • marketingu bezpo艣redniego (o ile udziel膮 Pa艅stwo na to zgody).

Danymi transmisyjnymi, kt贸re wykorzystujemy, s膮 dane o sposobie korzystania z naszych us艂ug telekomunikacyjnych i z naszej sieci, w szczeg贸lno艣ci o tym, kiedy, jak cz臋sto i w jaki spos贸b korzystaj膮 Pa艅stwo z po艂膮cze艅 g艂osowych w tym o liczbie po艂膮cze艅 wychodz膮cych, przychodz膮cych, o ich typie (np. krajowe, mi臋dzynarodowe), o czasie trwania po艂膮cze艅 i o numerach, z kt贸rymi si臋 Pa艅stwo komunikowali, z dost臋pu do internetu, w tym o czasie trwania sesji internetowych, o adresach odwiedzanych stron internetowych i Pa艅stwa aktywno艣ci na tych stronach, o rodzaju u偶ywanej technologii czy urz膮dzenia ko艅cowego.
Dane transmisyjne mo偶emy wykorzystywa膰 lub przechowywa膰 przez czas trwania umowy, a po jej zako艅czeniu 鈥 w okresie dochodzenia roszcze艅 lub wykonywania innych zada艅 wynikaj膮cych z przepis贸w prawa. W celach wykrywania nadu偶y膰 i zapobiegania im, zapewnienia bezpiecze艅stwa sieci i us艂ug, oceniaj膮c na przyk艂ad, czy ich zachowania mog膮 zagra偶a膰 integralno艣ci naszej sieci.
Dane o lokalizacji (oznaczaj膮ce dane wskazuj膮ce po艂o偶enie Pa艅stwa urz膮dze艅 telekomunikacyjnych, pochodz膮ce z sieci telekomunikacyjnej) przetwarzamy w celu:

 • wykonania obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa,
 • marketingu bezpo艣redniego, co obejmuje r贸wnie偶 profilowanie, czyli dostosowanie otrzymywanej oferty do miejsc, w kt贸rych korzystali Pa艅stwo z naszych us艂ug (o ile udziel膮 Pa艅stwo na to zgody),
 • 艣wiadczenia us艂ug dodatkowych, gdy dane te s膮 niezb臋dne do ich 艣wiadczenia (o ile udziel膮 Pa艅stwo na to zgody).

Dane o Pa艅stwa lokalizacji b臋dziemy przetwarza膰 r贸wnie偶, gdy wykonaj膮 Pa艅stwo po艂膮czenie z numerem alarmowym. Dane te przeka偶emy Prezesowi UKE, prowadz膮cemu system teleinformatyczny s艂u偶膮cy do gromadzenia i udost臋pniania danych centrom pomocy ratunkowej i s艂u偶bom powo艂anym do niesienia pomocy. Dane transmisyjne i o lokalizacji po ich ca艂kowitej anonimizacji (to znaczy bez informacji, do kt贸rego abonenta si臋 odnosz膮) mo偶emy przetwarza膰 na potrzeby statystyk, analiz dotycz膮cych efektywno艣ci i rozbudowy naszej sieci, zarz膮dzania ruchem.

Uprawnienia, kt贸re Pa艅stwu przys艂uguj膮.
Mog膮 Pa艅stwo z艂o偶y膰 do nas wniosek (dotycz膮cy danych osobowych) o:

 • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • usuni臋cie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszych serwisach internetowych,
 • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych 鈥 stosownie do z艂o偶onego wniosku),
 • dost臋p do danych (o informacj臋 o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopi臋 danych),
 • przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pa艅stwa (w zakresie okre艣lonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰, sk艂adaj膮c wniosek w naszym Biurze Obs艂ugi Klienta.
Aby mie膰 pewno艣膰, 偶e s膮 Pa艅stwo uprawnieni do z艂o偶enia wniosku, mo偶emy prosi膰 o podanie dodatkowych informacji pozwalaj膮cych nam Pa艅stwa uwierzytelni膰.
Zakres ka偶dego z tych praw oraz sytuacje, kiedy mo偶na z nich skorzysta膰, wynikaj膮 z przepis贸w prawa. To, z kt贸rego uprawnienia mog膮 Pa艅stwo skorzysta膰, zale偶e膰 b臋dzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Pa艅stwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Prawo sprzeciwu.
Niezale偶nie od praw wymienionych wy偶ej mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania Pa艅stwa danych (w tym profilowania) na potrzeby marketingu bezpo艣redniego. Po przyj臋ciu wniosku w tej sprawie jeste艣my zobowi膮zani do zaprzestania przetwarzania Pa艅stwa danych w tym celu.
W szczeg贸lnych sytuacjach mog膮 Pa艅stwo w dowolnym momencie wnie艣膰 sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Pa艅stwa danych osobowych (w tym profilowania), je艣li podstaw膮 wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Pa艅stwa wniosku, nie b臋dziemy ju偶 mogli przetwarza膰 danych osobowych obj臋tych sprzeciwem na tej podstawie, chyba 偶e wyka偶emy, 偶e istniej膮:

 • wa偶ne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, kt贸re wed艂ug prawa uznaje si臋 za nadrz臋dne wobec Pa艅stwa interes贸w, praw i wolno艣ci, lub
 • podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszcze艅.

Zgoda na przetwarzanie danych.
Je偶eli wykorzystanie przez nas Pa艅stwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowi膮zku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, mo偶emy prosi膰 o wyra偶enie zgody na okre艣lone sposoby wykorzystania Pa艅stwa danych. Taka zgoda mo偶e umo偶liwia膰 np. udost臋pnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub automatyczne podj臋cie decyzji w oparciu o Pa艅stwa dane i na Pa艅stwa 偶膮danie. Udzielon膮 nam zgod臋 mog膮 Pa艅stwo w ka偶dej chwili wycofa膰 (nie b臋dzie to wp艂ywa膰 na zgodno艣膰 z prawem wykorzystania Pa艅stwa danych przed cofni臋ciem takiej zgody).

Skarga.
Maj膮 Pa艅stwo prawo wnie艣膰 skarg臋 do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, je偶eli uwa偶aj膮 Pa艅stwo, 偶e przetwarzanie Pa艅stwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Kontakt i informacje.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Maxnet – 艁ukasz Hamerski

e-mail: iod@maxnet.org.pl

Tel: 501110399

Obs艂ugujemy
Gdyni臋

oraz okolice

Sprawd藕 czy jeste艣 w naszym zasi臋gu!

Zostaw nam sw贸j adres, imi臋 oraz nr telefonu, a nasz opiekun klienta si臋 z Tob膮 skontaktuje!




  polityk膮 prywatno艣ci

  logo
  ul. Bpa Dominika 24
  81-402 Gdynia

  pn, wt, pt   8:00 - 16:00

  sr, czw   8:00 - 18:00


  tel:+48 (58) 688 88 88

  kom: +48 501 579 666

  fax: +48 (58) 732 12 12


  biuro@maxnet.biz
  Top